مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

یک دوره کلاسIT  )   (    به مدت 5 روز در کارگاه رایانه مجتمع برگزار گردید.هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی معلمان با کاربردرایانه در امور آموزشی بوده و در پایان دوره از سوی سرپرستی ترکیه برای شرکت کنندگان گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.