مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بازدید از مدرسه 200 ایروان

در روز چهارشنبه 20 دی ماه مدیر مجتمع به اتفاق مربی پرورشی از مدرسه 200 ایروان بازدید به عمل آوردند.در این بازدید زمینه همکاری بین مجتمع شهید فهمیده و مدرسه 200 به اتفاق عوامل مدرسه 200 مورد بررسی قرار گرفت و جهت بهره مندی و استفاده مطلوب از ظرفیت دو مدرسه تصمیم های خوبی اتخاذ گردید.