مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بازدید از دانشگاه علوم پزشکی ایروان(سالن تشریح)

در روز های چهارشنبه و پنجشنبه(29 و 30 آذر ماه)،دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم مجتمع به همراه عوامل اجرایی و دبیران محترم در سه مرحله از دانشگاه علوم پزشکی ایروان(سالن تشریح) بازدید علمی به عمل آوردند.

این بازدیدها با توضیحات کامل و جامع استاد دانشگاه علوم پزشکی ایروان و دبیر محترم زیست شناسی مجتمع همراه بود که دستاوردهای علمی خوبی برای دانش آموزان در پی داشت.