مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بازدید از کالج UWC دیلیجان

در روز جمعه مورخ 96/8/26 همکاران گرامی مجتمع و اعضای محترم انجمن اولیا در معیت خانواده ها از کالج UWC دیلیجان (مجموعه بین المللی)بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید از روند آموزشی و اداری و سیستم های خاص کالج اطلاعات مفیدی کسب شد.