مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری دومین جلسه ستاد پروژه مهر

در روز پنجشنبه 9 شهریورماه دومین جلسه پروژه مهر با حضور اعضای محترم در دفتر مدیریت تشکیل گردید.در این جلسه در خصوص امور مختلف مربوط به پروژه مهر و بازگشایی مجتمع بحث،تبادل نظر و تصمیم گیری شد.