مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری جشنواره غذا

در هفته اول اسفندماه طی دو مرحله،جشنواره غذا در سطح دانش آموزان متوسطه اول  برگزار گردید.