مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

روزپنجشنه مورخ 93/9/20 دانش آموزان دوره ابتدایی مجتمع شهیدفهمیده همراه با آموزگاران ومسئولین ازباغ وحش ایروان بازدید نمودند.دراین بازدید که بمدت 3ساعت بطول انجامید.دانش آموزان از بخش های مختلف باغ وحش وحیوانات آن نظیر بخش نگهداری خزندگان، ماهی ها، گربه سانان وهمچنین انواع حیوانات اهلی، وحشی وبخش پرندگانبازدید بعمل آوردند.

لازم به ذکراست که این بازدید به پیشنهاد آموزگاران وپس از تأیید شورای مدرسه وباهمکار انجمن اولیاء ومربیان وبه منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان باحیوانات وپرندگان صورت پذیرفت.

ازنکات جالب توجه این بازدید می توان به برگزاری مسابقه با موضوع گزارش از باغ وحش اشاره کرد که در این مسابقه از دانش آموزان خواسته شده بود پس از پایان بازدید گزارش خود را بصورت مصور ومکتوب به آموزگاران تحویل دهند.

alt

alt