مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

در راستای تعمیق آموخته های علمی وآموزشی وبا توجه به اینکه بخشی از درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی مربوطه به گل وگیاه می باشد. با مساعدت مدیریت محترم در تاریخ 93/9/14 دانش آموزان پایه ابتدایی به همراه آموزگار خود از گل خانه سطح شهر ایروان بازدید نمودند.

دراین بازدید نیم روزه دانش آموزان بانحوه پرورش وکاشت وبرداشت انواع گل وگیاه و انواع گلهای آپارتمانی وباغچه، درختچه ها، گل های وارداتی، شرایط نگه داری این گیاهان،(شامل میزان نورمورد نیاز، دما، آب ونوع خاک) آشنا شدند.همچنین اطلاعاتی درمورد تکثیر بعضی از گل ها توسط کارکنان گل خانه به دانش آموزان داده شده.

altaltalt