مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

روزپنج شنبه مورخ93/9/13 دانش آموزان متوسطه اول ودوم همراه با کارکنان ودبیران  مجتمع شهیدفهمیده به منظور ارتقا، سطح دانش ومعلومات خود از رصدخانه  اختر فیزیک بیوکاران (BAO)  واقع در 40 کیلومتری ایروان بازدیدکردند.

 ابتدا دانش آموزان به 2گروه تقسیم شدند هرگروه بایک نفرراهنما که اطلاعات لازم را داشت بازدید را شروع کردند. دراین بازدید دانش آموزان باچگونگی رصد اجرام آسمانی وتاریخچه رصدخانه بیوکاران و با انواع تلسکوپ ها آشنا شده وهمچنین ازمنزل بنیان گذار این رصدخانه آقای ویکتورهامبارتسومیان که در حال حاضر موزه رصدخانه محسوب می شود بازدید بعمل آوردند.

شایان ذکراست رصدخانه بیوکاران در ارتفاعات1500متری کوه های آراگاتس در 40 کیلومتری شمال ایروان بنا شده است.این رصدخانه یکی از مهمترین مراکزنجومی در دنیا به حساب می آید و دارای یک تلسکوپ کاسگرین 2,6 متری،دوتلسکوپ 50cm و1متری اشمیت وهمچنین یک ریزچگالی سنج تابشی  می باشد.

alt   alt

alt   alt

alt   alt