مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

جلسه معاونت محترم مرکز امور بین الملل جناب آقای آتشک با اعضای انجمن اولیا ومربیان مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار گردید .در این جلسه معاون مرکز ضمن خیر مقدم سخنانی را در خصوص سیاستها واقدامات مرکز برای مدارس خارج از کشور بیان کردند .سپس مدیر مجتمع در خصوص مصوبات انجمن گزارشی ارایه دادند در ادامه اعضای حاضر در جلسه سوالات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و در پایان پاسخ های لازم توسط معاونت محترم داده شد .