مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

 کلاس اولی ها بعد از یادگیری حروف الفبا  با حضوردر کتابخانه مدرسه اولین تجربه کتابخوانی درکتابخانه  رابا خواندن کتاب داستان آغاز کردند