مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

نا م و  نام خانوادگی

معدل

رتبه

پایه

محمد رفیع  امامی

20

اول

اول راهنمایی

آیدا کریمپور    

86/19

 

دوم( مشترک )

 

اول راهنمایی

ساغر امانی

اول راهنمایی

یاسمن موسوی

96/19

اول

سوم راهنمایی

یاسمین جعفری

76/19

دوم

سوم راهنمایی

عارفه آهنی

34/19

سوم

سوم راهنمایی

امیر حسین توکلی

92/19

اول

اول متوسطه عمومی

فرزام کامرانی

89/19

دوم

اول متوسطه عمومی

فائزه شیبانی

52/19

سوم

اول متوسطه عمومی

سید علی حسینی

79/19

اول

دوم ریاضی

دانیال فیروزمندی

25/19

اول

دوم تجربی

زهره چمیانی

94/18

اول

سوم تجربی

مبین شهسواری

53/18

دوم

سوم تجربی

آله غریبیان

20

اول

سوم ریاضی

علیرضا صباغ

80/19

دوم

سوم ریاضی

آرش جوادی اقدم

50/19

اول

پیش دانشگاهی رشته ریاضی

آرمیک یاریجانیان

62/17

اول

پیش دانشگاهی رشته تجربی

داوود شریفی

20

 اول ( مشترک )

ششم ابتدایی

محمد مهدی اسدی

ششم ابتدایی

نیلوفر احسانفر

ششم ابتدایی

پوریا فیروزمندی

ششم ابتدایی

پارسا جمالزاده

67/19

دوم

ششم ابتدایی

کیارش شکرچی

47/19

سوم

ششم ابتدایی

نا م و  نام خانوادگی

معدل

رتبه

پایه

محمد رفیع  امامی

20

اول

اول راهنمایی

آیدا کریمپور    

86/19

 

دوم( مشترک )

 

اول راهنمایی

ساغر امانی

اول راهنمایی

یاسمن موسوی

96/19

اول

سوم راهنمایی

یاسمین جعفری

76/19

دوم

سوم راهنمایی

عارفه آهنی

34/19

سوم

سوم راهنمایی

امیر حسین توکلی

92/19

اول

اول متوسطه عمومی

فرزام کامرانی

89/19

دوم

اول متوسطه عمومی

فائزه شیبانی

52/19

سوم

اول متوسطه عمومی

سید علی حسینی

79/19

اول

دوم ریاضی

دانیال فیروزمندی

25/19

اول

دوم تجربی

زهره چمیانی

94/18

اول

سوم تجربی

مبین شهسواری

53/18

دوم

سوم تجربی

آله غریبیان

20

اول

سوم ریاضی

علیرضا صباغ

80/19

دوم

سوم ریاضی

آرش جوادی اقدم

50/19

اول

پیش دانشگاهی رشته ریاضی

آرمیک یاریجانیان

62/17

اول

پیش دانشگاهی رشته تجربی

داوود شریفی

20

 اول ( مشترک )

ششم ابتدایی

محمد مهدی اسدی

ششم ابتدایی

نیلوفر احسانفر

ششم ابتدایی

پوریا فیروزمندی

ششم ابتدایی

پارسا جمالزاده

67/19

دوم

ششم ابتدایی

کیارش شکرچی

47/19

سوم

ششم ابتدایی