مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بخشی از فعالیتهای  پیش دبستانی مجتمع شهید فهمیده ایروان به روایت تصویر