مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

در تاریخ 92/3/11 سفیر محترم کشورمان جناب آقای رییسی و معاون ایشان از حوزه های امتحانات نهایی هماهنگ داخلی و حوزه تکثیر مجتمع شهید فهمیده ایروان بازدید کردند